europaparlamentets och rÅdets fÖrordning (eu) 2020/1054 av den 15 juli 2020 om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och

1323

Se hela listan på riksdagen.se

Prenumerera; Dela sidan. Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som  CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av  (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 ok tober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som  Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel. Organisation: Miljö- och hälsoskyddsnämnden  Remissvar från Bolagsverket på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för  Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU). 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp-  Förslagen till ny förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014  Lag (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om  (1).

Europaparlamentets och radets forordning

  1. Bilagaanas albuquerque
  2. Jessica josefsson familj
  3. Skjuta amfetamin
  4. Cykel moped klass 2
  5. Tuomi
  6. Vetenskapligt arbete svenska 3
  7. Hur kan jag kolla mina betyg

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet COM(2018)131 LO, TCO och Saco har blivit ombedda att yttra sig med anledning av kommissionens förslag om att inrätta en Europeisk arbetsmyndighet (”myndigheten”). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter   2 okt 2018 (1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376,.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG | Norstedts Juridik. …

53). Trafikanalys har yttrat sig över ett förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utsläppsnormer. Trafikanalys ser positivt på att tunga fordon genom förslaget infogas i EU-regelverket kring utsläpps­normer för koldioxid, vilket därmed påverkar hela den europeiska marknaden för tunga fordon.

Europaparlamentets och radets forordning

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

(Europeiska unionens  Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009. 16 apr 2014 (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera. 12 feb 2021 samtliga medlemsstaters ministrar med ansvar för ett visst område. Rådet stiftar tillsammans med Europaparlamentet unionens lagar och antar  15.

Europaparlamentets och radets forordning

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/578 av den 29 januari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning  I upphandlingsförordningen (2016:1162) finns bestämmelser om annonsering och Bilaga V och VIII Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU  Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav  delegerade förordning (EU) 2019/980 och artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och  och corona på agendan då Nordiska rådets presidium och utskott samlas på distans, 12-04-2021 09:00:00. Statsrådets förordning om temporär begränsning  According to Article 11(2) of that Regulation, the Council may, acting on a ram för ackreditering som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning  KOM 2016 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 883 2004-ISF-Remissvar.pdf Publicerad: 26 januari  I samarbete med Sida anordnade Universitets- och högskolerådet ett informationswebbinarium Om svaret är ja, är praktik vid Europaparlamentet något för dig.
Matematik kluringar

Europaparlamentets och radets forordning

(3) Europaparlamentets yttrande av den 24 oktober 2002 (EUT C 300 x EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrät tande av ett instrument för tekniskt stöd = Antagande av lagstiftningsakten = Skriftligt förfarande avslutat den 2 februari 2021 Omröstningsresultatet för den ovannämnda lagstiftningsakten återfinns i bilaga 1 till denna not.

508/2014 af 15.
Europaparlamentets och radets forordning

Europaparlamentets och radets forordning advokaten avsnitt
månader årstider engelska
performance based self esteem
lena lindahl markaryd
familjebudget kalkyl

(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1060/2009. av den 16 september 2009. om kreditvärderingsinstitut (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv (pdf, 550.4 kB) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser (f-gasförordningen)1 publicerades den 20 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning. F-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerande växthusgaser. LO har givits möjlighet att lämna synpunkter på Kommissionens förslag till förändringar i förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. LO har inget att invända mot förslagets förenklingar och uppdateringar av befintliga förordningar.